ทัวร์จอร์แดน เสน่หา...จอร์แดน 8วัน 5คืน

-ชม เมืองมาดาบา ชมโบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์แห่งเซนต์จอร์จ, ภาพแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์แห่งเยรูซาเลม
-ชม เมาท์เนโบ ชม พิพิธภัณฑ์ขนาดย่อม ที่เก็บภาพถ่ายสำคัญ ๆ มากมาย
-ชม อนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธิ์แห่งโมเสส
-ชม ประสาทเครัคแห่งครูเสด
-ล่องเรือกระจก ในทะเลแดง พร้อม บุฟเฟต์บาบีคิวบนเรือ
-ชม ทะเลทรายวาดิรัม
-ชม เมืองเพตร้า กิจกรรมขี่ม้า ชม มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล-คาซเนท์ ชม โรงละครโรมัน
-ชม ปราสาทแห่งเมืองอัจลุน ชม นครเจอราช หรือเมืองพันเสา ชม วิหารเทพีอาร์เทมิส
-ชม ทะเลสาบเดดซี อิสระลงเล่นน้ำ
-ชม ป้อมปราการกรุงอัมมาน, ชม พระราชวังของพระมหากษัตริย์อับดุลลาห์ที่ 2, ชม โรงอาบน้ำอัมรา
-ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง