ทัวร์จอร์แดน Luxury Jordan 7 วัน 4 คืน

ชมโรมันเธียเตอร์ - ตามรอยโมเสส - ชมความงามของทะเลทรายวารีดัม - เพตรา - นครศิลาสีกุหลาบ - ทะเลเดดซี

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง