ทัวร์จอร์แดน Wonderful Jordan 7วัน 4คืน

อัมมาน – มาดาบา – เขาเนโบ – ปราสาทเครัค – อควาบา – ล่องเรือท้องกระจก
ทะเลทรายวาดิรัม – เพตรา – ทะเลเดดซี (พักค้าง 1 คืน) – ป้อมปราการอัจลุน – เมืองโบราณเจอราช

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง