ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว เล่อซาน ง้อโบ๊ 8 วัน

เม่าเสี้ยน อุทยานแห่งชาติหวงหลง เขตอุทยานจิ่วจ้ายโกว
อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว ร้านใบชา จิ่วจ้ายโกว
ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณซงพาน ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี
โชว์เปลี่ยนหน้ากาก เมืองโบราณหวงหลงซี เล่อซานล่องเรือ
ชมหลวงพ่อโต ยอดเขาจินติ่ง(รวมกระเช้าไฟฟ้า) องค์ผู่เสียน
ทรงช้าง วัดเป้ากั๋ว ง้อไบ๊ ร้านหมอนยางพารา
ศาลเจ้าสามก๊กถนนโบราณจินหลี่ ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)
ร้านผ้าไหม ถนนคนเดินชุนซีลู่

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง