ทัวร์ปากีสถาน Pakistan Karakorum Highway 11 วัน 9 คืน

ตักศิลา-สิรกัป-ตัฆติไภ-เปชวาร์-สวัต - ชีลาส - กูปีส-  การิมาปัด
คุยกอร์ คุนจีราป - พัสสุ นัลตาร์ - กิลกิต - เบชาม - อิสลามาบัด

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง