ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3 วัน 2คืน

• สักการะพระธาตุอินแขวนอันศักดิ์สิทธิ์
• สักการะพระธาตุมุเตาเจดีย์ชเวมอดอร์
• ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมหาเจดีย์ชเวดากอง
• ตักบาตรพระสงฆ์ 1000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย
• ขอพระทันใจ ณ พระเทพทันใจ (นัตโบโบยี)
• นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
• พระพุทธรูปนอนที่สวยงามในแบบของมอญ
• ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก็อต
• แจกกระเป๋า Shopping Bag ท่านละ 1 ใบ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง