ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3D 2N

สักการะพระธาตุอินแขวนอันศักดิ์สิทธิ์
สักการะพระธาตุมุเตาเจดีย์ชเวมอดอร์
ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมหาเจดีย์ชเวดากอง
ตักบาตรพระสงฆ์ 1000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย
ขอพระทันใจ ณ พระเทพทันใจ (นัตโบโบยี)
นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
พระพุทธรูปนอนที่สวยงามในแบบของมอญ
ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก็อต
แจกกระเป๋า Shopping Bag ท่านละ 1 ใบ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง