ทัวร์พม่า Exclusive Myanmar ย่างท อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

- พระธาตุอินทร์แขวน
- เจดีย์ชเวมอดอว์
- พระมหาเจดีย์มุเตา
- พระราชวังบุเรงนอง
- เมืองไจ๊ก์ทีโย
- เมืองหงสาวดี
- พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น
- พระเจดีย์สุเล
- เจดีย์เจ๊าทัตจี
- พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง