ดูไบ – มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – อารบัท

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง