ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 6 วัน 4 คืน

อาชกาบัต-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังแคทเทอรีน-พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอล – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ-มอสโคว์ - มอสโคว์ – ซากอส-คณะละครสัตว์

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง