ทัวร์รัสเซีย DIRECT RUSSIA 5D3N BY TG

ล่องเรือแม่น้ำ Moskva - ชมพระราชวังเครมลิน
ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ - จัตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล
ชมห้างสรรพสินค้ากุม - ชมอนุสรณ์สถานเลนิน - เดินเล่นถนนอารบัต
ชมโบสถ์โฮลีทรินิตี้ - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
ซื้อสินค้า IZMAILOVO MARKET - ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus)
เนินเขาสแปร์โรว์ - ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - วิหารเซนต์ซาเวียร์

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง