ทัวร์อินเดีย พุทธสังเวชนียสถานสี่ตำบล ณ ประเทศ อินเดีย และ เนปาล 8 วัน

นำท่านจาริกเพื่อกราบนมัสการพุทธสังวชนียสถานทั้งสี่ตำบล อันได้แก่
สวนลุมพินีวัน สถานที่ประสูติ / ตำบลพุทธคยา สถานที่ตรัสรู้
เมืองสารนาถ สถานที่แสดงปฐมเทศนา และเมืองกุสินารา สถานที่ปรินิพพาน
สัมผัสเมืองพาราณสีอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดู มรดกโลก อายุกว่า 4,000 ปี ริมฝั่งแม่น้ำคงคา
กรุงราชคฤห์ และ ลุมพินี สถานที่สำคัญขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง