ทัวร์อินเดีย พุทธสังเวชนียสถาน อินเดีย เนปาล 10D

กัลกัตตา-พุทธคยา-ราชคฤห์-นาลันทา-กุสินารา-ลุมพินี-สารวัตถี-พารานสี-สารนารถ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง