ทัวร์อินเดีย พุทธสังเวชนียสถาน 8D

เดลี-พุทธคยา-ราชคฤห์-นาลันทา-ปัตนะ-กุสินารา-สวนลุมพินี-ลุมพินี-สารวัตถี-พาราณสี -สารนาถ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง