ทัวร์อินเดีย อินเดีย เนปาล 7 วัน 6 คืน

- เยี่ยมชม พุทธคยา หรือ วัดมหาโพธิ์ หมู่บ้านนางสุชาดา
- เมืองพาราณสี ชมสังเวชนียสถาน สารนาถ
- ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา ชมพิธีคงคาอารตี
- เมืองลุมพินี (เนปาล) ชมวิหารมายาเทวี เสาอโศก
- เมืองกุสินารา ชมมหาปรินิพพานวิหาร มกุฏพันธนเจดีย์
- เมืองเวสาลี วัดป่ามหาวัน เสาอโศก
- ชมมหาลัยนาลันทา วัดเวฬุวันมหาวิหาร เขาคิชฌกูฏ
- พิเศษ!! ชุดเสริมบารมี (ถุงผ้า+อาสนะ+ร่ม+พัด+หนังสือสวดมนต์)

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง