ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน จัดเต็มไทเป [เลสโก ช้อปเก่งตัวแม่] 4วัน 2คืน

ไทเป – วัดหลงซาน – ตลาดปลาไทเป – ร้านคอสเมติก – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
ซีเหมินติง - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – GERMANIUM SHOP – ร้านพายสับปะรด
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ตึกไทเป 101

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง