ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN BAO BAO 4D3N

-เมืองไถจง
-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
-วัดพระถังซัมจั๋ง
-วัดเหวินหวู่
-ชิมชาอู่หลง
-ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต
-MITSUI OUTLET
-เถาหยวน
-ไต้หวัน
-ชิมชาอูหลง
-ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต
-อุทยานแห่งชาติเย๋หลิว
-ไทเป
-ร้านขนมพายสับปะรด
-ตึกไทเป 101
-ร้านสร้อย GERMANIUM
-ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง