ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SAVE SAVE ไต้หวัน ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน

ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินอู่ -วัดจงไถซานซื่อ
ชมอุทยานหินล้านปี เหยหลิ่ว - ตึกไทเป 101(ไม่รวมชมวิว)

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง