ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SPECIAL DEAL 5D 4N - ALISAN

ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง สักการะวัดเหวินอู่
อุทยานอารีซัน - อุทยานหินล้านปีเหย่หลิ่ว – ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ตึกสูงระฟ้าตึก101 ( ไม่รวมค่าขึ้นตึก 101 )

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง