ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Three Fever 5D 4N

อุทยานอารีซัน ชมป่าสนพันปี นั่งรถไฟโบราณ
อุทยานทาโรโกะ อุทยานหินอ่อน น้ำฉางชุน ถ้ำนกนางแอ่น
อุทยานเหยหลิ่ว อุทยานหินล้านปี รูปเศียรพระราชนี

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง