ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN UNIQUE EDA 4D 3N

เมืองเกาสง – วัดฝอกวงซัน –เจดีย์เสือมังกร –แวะถ่ายรูป FORMOSA BOULOVARD –THE PIER 2 ART CENTER
เมืองเจียอี้ – นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี – ทะเลสาบสองพี่น้อง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง