ทัวร์ไต้หวัน TRENDY ALISHAN 5 วัน 4 คืน

ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต – ไทจง – เจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน – สวนสนพันปี – วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ชาอู่หลง – D.I.Y พายสัปปะรด – ฉื่อเฟิ่น – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – DUTY FREE – ศูนย์ GERMANIUM – ซีเหมินติง – วัดหลงซานซื่อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง