บริษัท เนเจอร์เทรค อีโคทัวร์แอนด์ทราเวล จำกัด


เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการนำเที่ยวตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ โดยก่อตั้งบริษัทขึ้นในปี 2535 จนถึงปัจจุบันรวมเป็นเวลา 20 ปี โดยมีนโยบายมุ่งเน้นในการจัดการให้บริการทัวร์และกิจกรรมในแนวธรรมชาติและส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งทางด้านธรรมชาติและวัฒนธรรมไปด้วยในขณะเดียวกัน  จนถึงปัจจุบันรวมเป็นเวลา 20  กว่าปี


บริษัทฯ ยังเป็นบริษัทฯ ขนาดกลางเมื่อเทียบกับบริษัททัวร์ทั่วไปในปัจจุบัน เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะเป็นบริษัทฯ ขนาดใหญ่ เพราะต้องการพัฒนาและขายทัวร์เฉพาะทางที่น่าสนใจหรือเป็นที่สุดของโลกหรือเส้นทางที่มีค่าควรแก่การได้เดินทางไปเยี่ยมเยือน เราจึงไม่ได้มุ่งเน้นในด้านการผลิตโปรแกรมจำนวนมากหรือมุ่งเน้นในด้านการขายเป็นจำนวนมาก แต่มุ่งที่จะให้บริการสมาชิกได้เดินทางในเส้นทางแปลกใหม่ๆ ร่วมไปกับบริษัทฯ ได้หลายๆครั้งและไม่ซ้ำแบบไปตลอดชีวิตที่บริการของบริษัทฯ ยังคงอยู่และการคงอยู่ที่นานที่สุดก็คือการเดินทางสายกลางเป็นบริษัทฯขนาดกลางที่มุ่งเน้นบุคลากรคุณภาพที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในสไตล์ที่บริษัทฯ จัดทำ


ปัจจุบันบริษัทได้รับการยอมรับอย่างสูงใน ด้านกิจกรรมทัวร์ในแนวธรรมชาติ เส้นทางทัวร์ระดับโลก เส้นทางทัวร์ที่มีคุณค่าที่คนต้องไปสักครั้งหนึ่งของชีวิต


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว


เลขที่ 11/06590