ทะเลสาบเซนตานี่(อินโดนีเซีย)เป็นทะเลสาบจากความชื้นของป่าเขตร้อนที่โอบล้อมด้วยเขาอันมาจากปล่องภูเขาไฟที่ดับแล้วทะเลสาบแห่งนี้มักเกิดละอองน้ำกระทบกับแสงอาทิตย์บ่อยครั้งในแต่ละวันจึงทำให้ทะเลสาบแห่งนี้เกินรุ้งกินน้ำอยู่บ่อยครั้งทะเลสาบแห่งนี้จึงได้ชื่อว่า "บ้านของรุ้งกินน้ำ"