เนเจอร์เทรค อีโค ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด

ท่องโลกกว้าง โดยผู้รักธรรมชาติ

เนเจอร์เทรค อีโค ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด
69 หมู่บ้านชลนิเวศน์ ถ.ประชาชื่น ลาดยาว จตุจักร ถนนใหญ่ของหมู่บ้าน เลยป้อมยามมาประมาณ 200 เมตร กรุงเทพมหานคร 10900
099-325-2553
จันทร์-เสาร์ 9:00-18:00น.
info@naturetrekth.com

ทัวร์ปากีสถาน Pakistan Karakorum Highway 11 วัน 9 คืน

ทัวร์ปากีสถาน Pakistan Karakorum Highway 11 วัน 9 คืน
63,900฿
ราคาเริ่มต้น
11 วัน 9 คืน
การเดินทาง
Thai Airways International
สายการบิน
 • โบราณสถานตักศิลาและสิรกัป
 • พิพิธภัณฑ์ตักศิลา
 • พุทธสถานโบราณแห่งตัฆต์ไภ
 • ศานคีรฑาร์สถูป
 • ป้อมบัลติท
 • ดุยเกอร์ อีเกิล เนสท์
 • หินสลักลายโบราณชาเทียล
NTT-000-2

แผนการเดินทาง

วันที่ 1
 • 16.00

  พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน ไทย ประตูทางเข้าที่ 4

 • 19.00

  นำท่านลัดฟ้าสู่ประเทศปากีสถาน

 • 22.10

  ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเบนาซี พุตโต กรุงอิสลามาบัด

วันที่ 2
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า นำท่านแวะโบราณสถานตักศิลาและสิรกัปที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกของUNESCO อดีตพุทธนครโบราณอันรุ่งเรืองต้นแหล่ง“พุทธศิลปะคันธาระ”ที่ได้รับการยกย่องว่า “พุทธประติมากรรมงดงามที่สุดในโลก” ชมพิพิธภัณฑ์ตักศิลา สถานที่จัดแสดงพุทธประติมากรรมแบบ คันธารานGANDHARAN ART หรือพุทธศิลป์แบบกรีก GRECO-BHUDDIST ART ตั้งแต่ราวศตวรรษที่ 1 ก่อนคริสตกาลจนถึงศตวรรษที่ 5 เจริญรุ่งเรืองทั้งด้านจิตรกรรม ประติมากรรม เหรียญกษาปณ์ เครื่องปั้นดินเผา และงานศิลปะอื่น ๆ จากนั้น เดินทางต่อสู่เมืองเปชวาร์ เมืองหลวงของรัฐ Khyber Pakhtunkhwa ตั้งอยุ่ใกล้กับช่องแคบไคเบอร์ มีพรมแดนติดกับอัฟกานิสถาน

 • เย็น

  รับประทานอาหาเย็น

วันที่ 3
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า จากนั้น เดินทางต่อและแวะเมืองตัฆต์ ไภ ชม พุทธสถานโบราณแห่งตัฆต์ไภซากวัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในปากีสถาน ภายในอาณาบริเวณพัทธสีมาประกอบไปด้วย ลานสถูปเจดีย์ตรงอยู่ตรงกลาง อุโบสถ
  ชมศานคีรฑาร์สถูป และแวะชมภาพแกะสลัก เรื่องราวพุทธศาสนาบนหน้าผ่า ก่อนถึงเมืองสวัต 

 • เย็น

  เดินทางถึงสวัต นำท่านเข้าเช็คอินที่พัก

วันที่ 4
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ระหว่างทางผ่าน ช่องเขาซานกัลลาห์ได้รับการขนานนามว่าเป็น สวิสเซอร์แลนตะวันออก และมีการกล่าวอ้างว่าเป็น“เส้นทางสายโคราโครัมเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลก นำท่านสัมผัสประสบการณ์การเดินทางบนเส้นทางสายคาราโครัม หรือ คาราโครัม ไฮเวย์(KKH)ทางหลวงหรือเส้นทางการค้าที่เก่าแก่และสูงที่สุดในโลก

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้น เดินทางต่อใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง  ชื่นชมกับธรรมชาติสองข้างทางผ่านหุบเขาและแม่น้ำไหลเชี่ยวอันเกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งต่าง ๆ ตลอดเส้นทาง ชมทัศนียภาพป่าสนอัลไพน์สลับกับทุ่งนาขั้นบันใด

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 5
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ระหว่างทางแวะ ธาลิชีชมจุดเชื่อมต่อของสามยอดเขาสามลูกเทือกเขาสำคัญของโลก คือ ยอดเขานันกา จากนั้น แวะชมจุดบรรจบของสามเทือกเขา คือเทือกเขาคาราโคลัม เทือกเขาหิมาลายัน และเทือกเขาฮินดูกูซ

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้น เดินทางต่อสู่เมืองคาริมาบัด เป็นเมืองหลักของเขตปกครองกิลกิต-บัลติสถาน Gilgit-Baltistan ในอดีตฮุนซ่าเป็นรัฐอิสระที่มีอำนาจปกครองตนเองเป็นเวลากว่า 900 ปี

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 6
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า นำท่านชมป้อมบัลติท สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 อายุเก่าแก่กว่า 700 ปีซึ่งได้รับการบูรณะซ่อมแซมและกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักของเมืองตั้งตระหง่านอยู่เหนือเมืองคาริมาบัด จากนั้นนำท่านไปยัง คาริมาบัด บาซาร์ชมและเลือกซื้อสินค้าและวิถีชีวิตพื้นถิ่นของชาวคาริมาบัด จากนั้น เดินทางไปยัง หมู่บ้านอัลติทหมู่บ้านโบราณในบริเวณหุบเขาฮุนซา เป็นหนึ่งในหมู่บ้านตามเส้นทางการค้าสายไหมโบราณอันรุ่งเรือง เข้าชม ป้อมอัลติทAltit Fort อายุเก่าแก่กว่า 900 ปี

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ดุยเกอร์ อีเกิล เนสท์ เป็นจุดชมทัศนียภาพของยอดเขาที่มีรูปร่างโดดเด่นแปลกตา งดงามดุจนิ้วมือของหญิงสาว นำท่านเข้าสู่ที่พัก EAGLES NEST HOTEL หรือโรงแรมเทียบเท่า 3 ดาว และให้ท่านชมวิวอันงดงามของยอดเขาทั้งห้ายอด และทัศนียภาพของหุบเขาดุยเกอร์และเรือกสวนผลไม้ต่าง ๆ เช่น แอปริคอต เป็นต้น

 • เย็น

  ชมพระอาทิตย์อัสดง ณ หุบเขาดุยเกอร์ จากนั้น รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 7
 • เช้าตรู่

  ปลุกท่านตื่นมาชมความงามของธรรมชาติของ Duiker ซึ่งเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่งให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศแสงพระอาทิตย์กระทบยอดเขาหิมะ

 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ระหว่างทางผ่านชมทะเลสาบอัตตาบัดที่เกิดจากดินไหล่เขาพังทลายและสไลด์ตัวลงมาปิดเส้นทางน้ำทางตอนเหนือของหมู่บ้านอัตตาบัน ทิวเขาอาสนาวิหารแห่งพัสสุ สันเขาที่ยอดแหลมทรงกรวยคล้ายหอระฆังโบสถ์นับร้อยยอดพัสสุกลาเซียร์ธารน้ำแข็ง หมู่บ้านพัสสุและ บาตูร่ากลาเซียร์หนึ่งในธารน้ำแข็งที่ใหญ่และยาวที่สุดนอกเขตขั้วโลก โดยไหลมาจากยอดเขาพัสสุไปทางทิศตะวันออกเช่นเดียวกับธารน้ำแข็งพัสสุ ช่องเขาคุนจีราป เป็นเส้นทางการค้าสายไหมโบราณยาวนานกว่า 3,000 ปี สู่ถนนลาดยางเดินทางแสนสะดวกทางกลางธรรมชาติทิวทัศน์เทือกเขาสีดำปกคลุมด้วยหิมะขาวเป็นริ้วยาวรดราดทิวเทือกเขาสูงเสียดฟ้าตัดขอบกับท้องนภากว้างสีฟ้าเข้มอันสดใส สมควรเดินทางกลับสู่หมู่บ้านพัสสุและเช็คอินที่พัก MARCOPOLO HOTEL

 • เย็น

  รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 8
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ชม สะพานแขวนข้ามแม่น้ำเก่าที่ทำจากสลิงสานและขึงอย่างง่าย ๆ และขัดด้วยแผ่นไม้หรือท่อนไม้เล็กพอเหยียบได้เท่านั้น จากนั้น เดินทางต่อสู่ เมืองกิลกิต ห่างไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระหว่างทางแวะ นัลตาร์ วัลเล่ย์ หมู่บ้านป่าสนอัลไพน์กลางหุบเขาสูงที่นอกจากจะสัมผัสความงดงามของต้นไม้ใบหญ้าที่เปลี่ยนสีไปตามฤดูกาล ยังให้ท่านสัมผัส ทะเลสาบนัลตาร์

  นำท่านแวะชม สะพานกิลกิตสะพานขึงที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ยาว 182เมตร และกว้าง 2 เมตร ใช้สำหรับข้ามแม่น้ำกิลกิตที่เชี่ยวกราด

  จากนั้น นำท่านชมและเลือกซื้อสินค้าพื้นถิ่นใน กิลกิต บาซาร์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหัวสะพานกิลกิต

  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเข้าเช็คอินที่พัก Gilgit Serena Hotel

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 9
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางกลับมายังเมืองเบชาม ห่างไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระหว่างทางแวะชื่นชมกับธรรมชาติสองข้างทางผ่านหุบเขาและแม่น้ำไหลเชี่ยวอันเกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งต่าง ๆ ตลอดเส้นทาง ชมทัศนียภาพป่าสนอัลไพน์สลับกับทุ่งนาขั้นบันใด หุบเขาหินสลับซับซ้อนที่แตกต่างกันระหว่างทางและแวะจอดชมภาพความงดงามของนันกาพารบัท

 • เที่ยง

  รับประทานกลางวัน จากนั้น นำท่านเดินทางต่อ แวะชม หินสลักลายโบราณชาเทียล ได้รับการยกฐานะเป็นทางแยกประวัติศาสตร์ รองรับการมาเยือนและเป็นจุดพักแวะของเหล่าคาราวานพ่อค้าชาวซอคเดียนจากเอเชียกลางสู่ชมภูทวีปและเหล่าสมณะฑูตผู้นำหลักธรรมขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าสู่ดินแดนต่างทางตะวันตก จากนั้น เดินทางต่อผ่านชม หมู่บ้านซาซิน หมู่บ้านชนบทตั้งอยู่บนที่ราบบนไหล่เขาที่รายล้อมด้วยนาขั้นบันได สายน้ำตกที่ไหลรินลงจากหน้าผาของไหล่เขาชันสู่สายธาราสินธุที่คดเคี้ยวทอดยาว

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 10
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า นำท่านเข้าชมด้านในให้ได้เห็นความยิ่งใหญ่สวยงามไม่เหมือนที่ใดของมัสยิดนี้**ผู้หญิงต้องเตรียมผ้าโพกศีรษะไปด้วยเพื่อสวมใส่เข้าชมด้านใน ผ่านย่านเมืองใหม่ อาคารรัฐสภา ทำเนียบรัฐบาล กระทรวงทบวงกรมและเขตสถานฑูต

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกาลางวัน จากนั้นนำท่านชมและเลือกสินค้าต่าง ๆ ภายในตลาดอิสลามาบัด

 • เย็น

  รับประทานอาหารค่ำ จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเบนาซี พุตโต กรุงอิสลามาบัด

 • 23.20

  ท่านลัดฟ้าสู่กลับสู่ประเทศไทย

วันที่ 11
 • 06.25

  ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจไม่รู้ลืม

เงื่อนไข

 • ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด กรุงเทพฯ-อิสลามาบัด-กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย
 • ค่าที่พักโรงแรม (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถมินิโค้ช 20 ที่นั่ง (16ท่าน) นำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศปากีสถาน และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุแบบพิเศษในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท (ในพื้นที่ที่มีการรับประกัน)
 • ค่ามัคคุเทศก์ทั้งไทยและปากีสถาน
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (PASSPORT) / ค่าภาษีหัก ณที่จ่าย 3 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่นค่าโทรศัพท์ทางไกลค่าซักเสื้อผ้าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษฯลฯ
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถระหว่างการท่องเที่ยวแต่ละเมือง / ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นเงิน 30 USD ตลอดทริป/ท่าน
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ปริมาณตามแต่ท่านพิจารณา
 • บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมและเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบเนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง ภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม อาทิ การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ทั้งนี้บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ปฏิเสธผู้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณา และไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือบางส่วน

โปรแกรมทัวร์แนะนำ