เนเจอร์เทรค อีโค ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด

ท่องโลกกว้าง โดยผู้รักธรรมชาติ

เนเจอร์เทรค อีโค ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด
69 หมู่บ้านชลนิเวศน์ ถ.ประชาชื่น ลาดยาว จตุจักร ถนนใหญ่ของหมู่บ้าน เลยป้อมยามมาประมาณ 200 เมตร กรุงเทพมหานคร 10900
099-325-2553
จันทร์-เสาร์ 9:00-18:00น.
info@naturetrekth.com

ทัวร์อินเดีย รัฐอุตตรประเทศ&มัธยประเทศ สาธารณะรัฐอินเดีย 5วัน 3คืน

ทัวร์อินเดีย รัฐอุตตรประเทศ&มัธยประเทศ สาธารณะรัฐอินเดีย 5วัน 3คืน
32,500฿
ราคาเริ่มต้น
5 วัน 3 คืน
การเดินทาง
SPICEJET
สายการบิน
 • กลุ่มอนุสรณ์สถานมรดกโลกขชุรโห
 • มหาวิหารกันทาริยามหาเทพ
 • โอรชา ฟอร์ท
 • พระราชวังชฮานคีร์ มาฮาล
 • จัตุรภุช มันธีร์
 • เทวลัยลักษมีนารายัน
 • มหาเจดีย์สาญจี
 • พระราชวังอัคราฟอร์ท
 • อักชารดาห์ม
NTT-000-4

แผนการเดินทาง

วันที่ 1
 • 00.30

  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ G  

 • 03.35

  ออกเดินทางสู่กรุงนิว เดลีฮ์ ประเทศอินเดีย โดยสายการบินสไปซเจต เที่ยวบินที่ SG68

 • 06.35

   ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี

 • 08.25

  เหิรฟ้าสู่ขชุราโห โดยสายการบิน Indigo เที่ยวบิน 6E713     
  ถึงสนามบินเมือง ขชุรโห เดินทางเข้าชม กลุ่มอนุสรณ์สถานมรดกโลกขชุรโห เป็นกลุ่มศาสนสถานฮินดูและเชน

 • เที่ยง

  บริการอาหารเที่ยง
  ชม ความงดงามวิจิตรของศิลปะการแกะสลักหินชั้นสูงของอนุสรณ์สถานขชุรโหฝั่งตะวันตกและตะวันออก และ มหาวิหารกันทาริยามหาเทพ