เนเจอร์เทรค อีโค ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด

ท่องโลกกว้าง โดยผู้รักธรรมชาติ

เนเจอร์เทรค อีโค ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด
69 หมู่บ้านชลนิเวศน์ ถ.ประชาชื่น ลาดยาว จตุจักร ถนนใหญ่ของหมู่บ้าน เลยป้อมยามมาประมาณ 200 เมตร กรุงเทพมหานคร 10900
099-325-2553
จันทร์-เสาร์ 9:00-18:00น.
info@naturetrekth.com

ทัวร์อินเดีย รัฐอุตตรประเทศ&มัธยประเทศ สาธารณะรัฐอินเดีย 5วัน 3คืน

ทัวร์อินเดีย รัฐอุตตรประเทศ&มัธยประเทศ สาธารณะรัฐอินเดีย 5วัน 3คืน
32,500฿
ราคาเริ่มต้น
5 วัน 3 คืน
การเดินทาง
SPICEJET
สายการบิน
 • กลุ่มอนุสรณ์สถานมรดกโลกขชุรโห
 • มหาวิหารกันทาริยามหาเทพ
 • โอรชา ฟอร์ท
 • พระราชวังชฮานคีร์ มาฮาล
 • จัตุรภุช มันธีร์
 • เทวลัยลักษมีนารายัน
 • มหาเจดีย์สาญจี
 • พระราชวังอัคราฟอร์ท
 • อักชารดาห์ม
NTT-000-4

แผนการเดินทาง

วันที่ 1
 • 00.30

  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ G  

 • 03.35

  ออกเดินทางสู่กรุงนิว เดลีฮ์ ประเทศอินเดีย โดยสายการบินสไปซเจต เที่ยวบินที่ SG68

 • 06.35

   ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี

 • 08.25

  เหิรฟ้าสู่ขชุราโห โดยสายการบิน Indigo เที่ยวบิน 6E713     
  ถึงสนามบินเมือง ขชุรโห เดินทางเข้าชม กลุ่มอนุสรณ์สถานมรดกโลกขชุรโห เป็นกลุ่มศาสนสถานฮินดูและเชน

 • เที่ยง

  บริการอาหารเที่ยง
  ชม ความงดงามวิจิตรของศิลปะการแกะสลักหินชั้นสูงของอนุสรณ์สถานขชุรโหฝั่งตะวันตกและตะวันออก และ มหาวิหารกันทาริยามหาเทพ

 • ค่ำ

  ชม การแสดงแสงสีเสียง ระบำพื้นบ้าน และ รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 2
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า

 • เที่ยง

  เดินทางถึงโอรชา โอรชาเป็นเมืองเล็กๆ เงียบสงบ และสวยงาม 

 • บ่าย

  ชม โอรชา ฟอร์ท Orchha Fort ป้อมขนาดใหญ่
  ชม พระราชวังชฮานคีร์ มาฮาล  ที่สร้างขึ้นอย่างหรูหราอลังการ
  ชม จัตุรภุช มันธีร์ เป็นเทวสถานที่สร้างถวายแด่องค์พระวิษณุ 
  ชม เทวลัยลักษมีนารายัน เป็นเทวสถานสำคัญหนึ่งในสามแห่งของโอรชาที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 3
 • เช้าตรู่

  รับประทานอาหารเช้า
  ถึงโบปาล รถรับนำท่านไปรับประทานอาหารเที่ยง

 • บ่าย

  เดินทางสู่ มหาเจดีย์สาญจี เจดีย์ทรงโอคว่ำที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่โครงสร้างยอดเยี่ยมที่

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 4
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า
  ชม ทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก อนุสรณ์แห่งความรักอันยิ่งใหญ่บริสุทธิ์

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน
  ชม พระราชวังอัคราฟอร์ท  ซึ่งเป็นพระราชวังที่สวยงามมีบริเวณกว้างใหญ่

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารเที่ยง

 • บ่าย

  เดินทางเข้าเดลี แวะชม อักชารดาห์ม

 • ค่ำ

  ถึงเดลี นำท่านรับประทานอาหารเย็น  
  ให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัยจนได้เวลาเดินทางไปสนามบิน

 • 21.10

  เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินสไปซเจต  เที่ยวบินที่ SG87

วันที่ 5
 • 02.15

  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตรานี้รวมค่าบริการ

 • ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศและในประเทศ ชั้นทัศนาจรตามระบุในรายการ
 • ค่าตั๋วรถไฟปรับอากาศจากโภปาล-เดลี ( ตู้นอน 4 ท่าน ต่อ 1 ห้อง)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่ารถปรับอากาศ ตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พักโรงแรม ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
 • ค่าวีซ่าประเทศอินเดียและประเทศเนปาล
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุไว้ในรายการ
 • ค่าขนกระเป๋าเดินทาง (ไม่เกินท่านละ 15 กก.)
 • ค่ามัคคุเทศก์ชาวไทยและชาวอินเดีย อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวมค่าบริการ

 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางและเอกสารต่างด้าว
 • ค่าน้ำหนักส่วนเกินของกระเป๋าเดินทาง กิโลกรัมละ 300 รูปี
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์โทรสาร ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากที่ระบุ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ท้องถิ่น (ประมาณ 200 รูปีต่อวันต่อคนสำหรับทั้งไกด์+คนขับ)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % ภาษีการเดินทาง

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมและเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน การยกเลิกไฟลท์บิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง ภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม อาทิ การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ทั้งนี้บริษัทฯ จะ คำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธผู้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิด กฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณา และไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าวีซ่า, ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ หากทางบริษัทได้ดำเนินการไปแล้ว

โปรแกรมทัวร์แนะนำ