เนเจอร์เทรค อีโค ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด

ท่องโลกกว้าง โดยผู้รักธรรมชาติ

เนเจอร์เทรค อีโค ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด
69 หมู่บ้านชลนิเวศน์ ถ.ประชาชื่น ลาดยาว จตุจักร ถนนใหญ่ของหมู่บ้าน เลยป้อมยามมาประมาณ 200 เมตร กรุงเทพมหานคร 10900
099-325-2553
จันทร์-เสาร์ 9:00-18:00น.
info@naturetrekth.com

ทัวร์จีน LIJIANG SHANGRI LA 5วัน 4คืน

ทัวร์จีน LIJIANG SHANGRI LA 5วัน 4คืน
18,900฿
ราคาเริ่มต้น
5 วัน 4 คืน
การเดินทาง
LUCKY AIR
สายการบิน

เมืองลี่เจียง -เมืองจงเตี้ยน -ช่องแคบเสือกระโจน -เมืองเก่าจงเตี้ยน -วัดซงจ้านหลิง -เมืองเก่าซุ่เหอ -สระมังกรดำ
อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก -อุทยานน้ำหยก -ภูเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน -เมืองเก่าลี่เจียง

NTT-000-5

แผนการเดินทาง

วันที่ 1
 • 11.00

  นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 7 เคาน์เตอร์ Q สายการบินลัคกี้แอร์

 • 13.15

  บินลัดฟ้าสู่ประเทศจีน ลี่เจียง โดย สายการบินลัคกี้แอร์ เที่ยวบินที่ 8L826

 • 16.30

  เดินทางถึง สนามบินซานยี่ ประเทศจีน เมืองลี่เจียง
  รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 2
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า
  เดินทางสู่ เมืองจงเตี้ยน หรือ แชงกรี-ล่า เปรียบได้กับสวรรค์บนดินอยู่ทางตอนเหนือสุดของมณฑลยูนนาน
  แวะชม ช่องแคบเสือกระโจน สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของเส้นทางลี่เจียง-แชงกรีล่า
  เดินทางต่อไปยังเมืองจงเตี้ยน รับประทานอาหารเที่ยงระหว่างทาง
  เที่ยวชม เมืองเก่าจงเตี้ยน เป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมชาวทิเบต

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 3
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า
  ชม วัดซงจ้านหลิน อยู่ห่างจากตัวเมืองจงเตี้ยน
  เดินทางกลับเมืองลี่เจียง แวะช้อปปิ้งที่ร้านบัวหิมะ
  ชม เมืองโบราณซู่เหอ อีกเมืองโบราณที่มีชื่อเสียงของลี่เจียง
  ชม สระน้ำมังกรดำ สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 4
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า
  โดยสารกระเช้าไฟฟ้าสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก ยอดเขาที่ความสูงกว่า 3,356 เมตร และสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 4,506 เมตร
  นำทุกท่านสู่ อุทยานน้ำหยก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในลี่เจียง

 • บ่าย

  รับประทานอาหาร
  โดยสารกระเช้าไฟฟ้าขึนไปยัง หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ซึ่งบริเวณเขาจะปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนไปทั่วเช่นกัน
  เดินทางไปยัง เมืองเก่าลี่เจียง เมืองเก่าแก่อายุกว่า 800 ปี
  นำทุกท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง และอาหารพื้นเมืองต่างๆ

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ

วันที่ 5
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

 • 07.00

  ได้เวลาเดินทางไปยังสนามบินเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

 • 10.00

  บินลัดฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบินลัคกี้แอร์ เที่ยวบินที่ 8L825

 • 11.25

  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม 

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ                      
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.                
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ 
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ   
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ                                 
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง   
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซัก   รีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ คนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,000 บาท/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าเดี่ยวท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 2,500 บาท (โดยชำระพร้อมเงินมัดจำครั้งแรก) (สำหรับหนังสือ เดินทางไทย และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาติการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง

 1. กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
 2. สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
 3. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 7 วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง)
 4. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
 5. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าจีน ท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์

โปรแกรมทัวร์แนะนำ