เนเจอร์เทรค อีโค ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด

ท่องโลกกว้าง โดยผู้รักธรรมชาติ

เนเจอร์เทรค อีโค ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด
69 หมู่บ้านชลนิเวศน์ ถ.ประชาชื่น ลาดยาว จตุจักร ถนนใหญ่ของหมู่บ้าน เลยป้อมยามมาประมาณ 200 เมตร กรุงเทพมหานคร 10900
099-325-2553
จันทร์-เสาร์ 9:00-18:00น.
info@naturetrekth.com

ทัวร์รัสเซีย Blue Eye of Siberia 8วัน 6คืน

ทัวร์รัสเซีย Blue Eye of Siberia 8วัน 6คืน
72,900฿
ราคาเริ่มต้น
8 วัน 6 คืน
การเดินทาง
S7 AIRLINES
สายการบิน
 • เกาะโอล์คฮอน
 • เมืองเอียร์คุตสค์
 • เมืองลิสวียังก้า
 • ทะเลสาบไบคาล
 • ตะลุยทะเลสาบน้ำแข็งสีฟ้า
 • Sobolinaya ski resort
NTT-000-7

แผนการเดินทาง

วันที่ 1
 • 13.30

  นัดพบกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แถว P ประตู 9 ทีมงานอำนวยความสะดวกเช็คอินสายการบิน S7

 • 16.35

  บินสู่เมืองเอียรคุตสก์ ประเทศรัสเซีย โดยสายการบิน ไซบีเรียน แอร์ไลน เที่ยวบินที่ S7 762
  เดินทางสู่เมืองเอียรคุตสก์ ประเทศรัสเซีย

วันที่ 2
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า

 • 10.00

  พาท่านเดินทางไปยังเมืองลิสต์วิยันก้า ชมความงามของเมืองที่ผสมผสานความสวยงามระหว่างเอเชียและยุโรป

 • 11.00

  ระหว่างทาง พาท่านชม พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมและชาติพันธุ์ทอล์ทซี่ สร้างขึ้นใน ค.ศ. 1969 พิพิธภั  ณฑ์บนพื้นที่กลางแจ้งมีเนื้อที่กว่า 166 เอเคอร์ 

 • 11.45

  เดินทางถึง ตัวเมืองลิสต์วิยันก้า พาท่านไปยังจุดชมวิว เนินหินเชียร์สกี จุดชมวิวทะเลสาบไบคาลจากชายฝั่งตะวันตกของทะเลสาบ

 • 13.00

  รับประทานอาหาร

 • 14.00

  เข้าชม พิพิธภัณฑ์สัตววิทยา สถานที่เก็บรวบรวมตัวอย่างและศึกษาความหลากหลายของระบบนิเวศวิทยาทั้งหมดของทะเลสาบไบคาล

 • 15.30

  นั่งกระเช้า Cable car ไปยัง จุดชมวิว Mountain Chersky จุดชมวิวที่ดีที่สุดของเมืองลิสต์วิยันก้า

 • 16.30

  ชม โบสถ์นักบุญนิโคลาส คริสตจักรไม้ที่สร้างขึ้นในช่วงกลางศตสรรษที่ 19 

 • 17.00

  ช้อปปิ้ง ตลาดลิสต์วิยันก้า เติบโตมาจากตลาดสะพานปลาในชุมชนเล็ก ๆ

 • 18.00

  ได้เวลาเดินทางกลับเมืองเอียร์คุตส์

วันที่ 3
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า
  พาท่านเดินทางไปยังเกาะโอล์คฮอนแวะชม ชนเผ่าพื้นบ้าน

วันที่ 4
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า
  เดินทางไปยัง แหลมโคบอย ทางตอนเหนือสุดของเกาะโอล์คฮอน

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • 16.00

  พาท่านไปยังจุดชมวิว Cape Burkhan

  จุดชมวิวแลนด์มาร์คของเกาะโอล์คฮอน

วันที่ 5
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า

 • 09.00

  เดินทางไปยัง อ่าวซากลิ  เพื่อนั่งเรือเดินน้ำแข็งกลับเอียร์คุตส์

 • 14.00

  เดินทางถึงเมืองเอียร์คุตส์ รับประทานอาหารกลางวัน

 • 15.30

  ท่านช้อปปิ้งที่ ย่าน 130 quarter ย่านนี้นับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้สำหรับผู้มาเยือน

วันที่ 6
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า
  เดินทางโดยรถสู่เมือง Baykalsk อีกเมืองท่องเที่ยวทางสกีที่น่าตรึงตาตรึงใจ
  เมือง Baykalsk นำท่านชมรอบเมือง สัมผัสความหนาวขีดสุดที่รีสอร์ท  Sobolinaya ski resort
  ขึ้นกระเช้าเพื่อดูความสวยงามอีกมุมหนึ่งของทะเลสาบไบคาล

วันที่ 7
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า
  ชมเมืองและรับประทานอาหารกลางวัน

 • 15.30

  นั่งรถไฟกลับเมืองเอียร์คุตส์ระหว่างทางชมทิวทัศน์บ้านเมืองป่าสนไทก้าเลียบชายฝั่งทะเลสาปไบคาล

 • 18.34

  ถึง เอียร์คุตส์

วันที่ 8
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า

 • 10.45

  เหิรฟ้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินแอโรฟอต เที่ยวบินที่  S7761

 • 15.45

  ถึงสนามบินสุวรรณภุมิ กรุงเทพ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง ทั้งในรัสเซียและระหว่างประเทศ
 • ค่าที่พักห้องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถและรถไฟนำเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าสุนัขลากเลื่อน สามารถจ่ายหน้างานได้ 45USD
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด (15 กิโลกรัม)
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
 • ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 1,000 บาท ต่อทริป // หัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 1,000 บาท ต่อทริป
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 5 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20ท่านในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น
 • กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

โปรแกรมทัวร์แนะนำ