เนเจอร์เทรค อีโค ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด

ท่องโลกกว้าง โดยผู้รักธรรมชาติ

เนเจอร์เทรค อีโค ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด
69 หมู่บ้านชลนิเวศน์ ถ.ประชาชื่น ลาดยาว จตุจักร ถนนใหญ่ของหมู่บ้าน เลยป้อมยามมาประมาณ 200 เมตร กรุงเทพมหานคร 10900
099-325-2553
จันทร์-เสาร์ 9:00-18:00น.
info@naturetrekth.com

ทัวร์จีน เส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้งจางเย่ 8วัน 7คืน

ทัวร์จีน เส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้งจางเย่ 8วัน 7คืน
49,900฿
ราคาเริ่มต้น
8 วัน 7 คืน
การเดินทาง
Kunming Airlines
สายการบิน
 • เส้นทางสายไหม
 • ภูเขาสายรุ้งจางเย่
 • เขาเทียนซานเทียนฉือ
 • เมืองอุรุมฉี
 • เขาเปลวเพลิง
 • เมืองทูรูฟัน
 • เมืองตุนหวง
 • ภูเขาสายรุ้งจางเย่
 • กำแพงเมืองจีนด่านเจี่ยยี่กวน
NTT-000-8

แผนการเดินทาง

วันที่ 1
 • 16.00

  คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์  E

 • 19.10

  ออกเดินทางสู่ เมืองเฉินตู โดยสายการบิน เสฉวน แอร์ไลน์ Sichuan Airline เที่ยวบินที่ 3U8146

 • 23.05

  ถึง ท่าอากาศยานเฉินตู เมืองเอกมณฑลเสฉวน

วันที่ 2
 • เช้าตรู่

  นำท่านเดินทางสู่สนามบินเฉิงตู

 • 08.25

  เหินฟ้าสู่เมืองอุรุมชี โดยสายการบิน เสฉวน แอร์ไลน์ Sichuan Airline เที่ยวบินที่ 3U8525

 • 11.55

  เดินทางถึง สนามบินอุรุมชี

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน
  นำท่านสู่ เขาเทียนซานเทียนฉือ เป็นจุดชมวิวที่มีชื่อเสียง
  นำท่านสู่ ตลาดต้าปาจา เป็นตลาดพื้นเมืองที่เป็นสัญลักษณ์ของอูรูมูฉี จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 3
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า
  นำท่านออกเดินทางสู่เมือง ทูรู่ฟาน
  เมืองทูรูฟัน นำท่านเที่ยวชม เขาเปลวเพลิง นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมืองทูรูฟาน

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน
  นำท่านชม  เมืองโบราณเจียวเหอ คือเมืองโบราณที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุด
  ระบบชลประทานข่านเอ่อจิง เป็นระบบชลประทานที่สืบทอดมาจากเปอร์เซีย

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 4
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า
  พาท่านเดินทางไปยังสถานีรถไฟเพื่อนั่งรถไฟไปยังเมืองตุนหวง

 • 09.39

  รถไฟขบวนที่ D56 ออกเดินทางสู่เมืองตุนหวง

 • 13.05

  เดินทางถึงสถานีรถไฟเมืองตุนหวง

 • เที่ยง

  รับประทานอาหาร
  เดินทางสู่ เนินทรายหมิงซาซาน ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ ให้ท่านขี่อูฐ

 • ค่ำ

  พาท่านรับประทานอาหารเย็น

วันที่ 5
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า
  ชม ถ้ำม่อเกาคู ถือเป็นมรดกโลกที่ยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งของโลก

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน
  นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองจิ่วฉวน
  เมืองจิ่วฉวน พาท่านรับประทานอาหารเย็น

วันที่ 6
 • เช้า

  รับประทานอาหาร
  เดินทางสู่ เมืองเจียยี่กวน จากนั้นพาท่านชม กำแพงเมืองจีนด่านเจียยี่กวน เป็นกำแพงเมืองจีนด่านสุดท้าย ที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกที่อยู่ไกลที่สุดของจีน 

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน
  ชม เขาสายรุ้งจางเย่ตันเสีย ตามข้อมูลธรณีวิทยาจีน

 • ค่ำ

  รับประทานอาหาร

วันที่ 7
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า
  พาท่านเดินทางไปยังสถานีรถไฟจางเย่ เพื่อเดินทางโดยรถไฟไปยังเมืองหลานโจว

 • 11.10

  รถไฟความเร็วสูงออกเดินทางสู่เมืองหลานโจว

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • 15.18

  เดินทางถึง สถานีรถไฟเมืองหลานโจว
  พาชม สวนสุ่ยเฌอ  หรือ สวนกังหันวิดน้ำโบราณ  ตลอดสองฟากฝั่งของแม่น้ำหวงเหอในเขตเมืองหลานโจว
  ชม สะพานเหล็กจงซาน แห่งแรกแม่น้ำเหลือง
  ชม หวงเหอหมู่ชิง หรือ อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง รูปปั้นแกะสลักเป็นรูปหญิงสาวผู้เป็นแม่นอนตะแคงมองดูลูกที่อิงแอบอยู่ข้างๆ

 • ค่ำ

  รับประทานอาหาร
  นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินเมืองหลานโจวเพื่อเดินทางไปยังสนามบินเฉินตู

 • 22.45

  ออกเดินทางสู่ เมืองเฉินตู โดยสายการบิน เสฉวน แอร์ไลน์ Sichuan Airline เที่ยวบินที่ 3U8772

 • 00.20

  เดินทางถึงสนามบินเฉินตู

วันที่ 8
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า
  เดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้ง ถนนโบราณจิ่งหลี่ เป็นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณ

 • เที่ยง

  รับประทานอาการกลางวัน

 • 15.25

  เดินทางกลับสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน เสฉวน แอร์ไลน์ Sichuan Airline เที่ยวบินที่ 3U8145

 • 18.00

  เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง ทั้งในรัสเซียและระหว่างประเทศ
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน
 • ค่าที่พักห้องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถนำเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด (15 กิโลกรัม)
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
 • ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 350 หยวน ต่อทริป // หัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 1,000 บาท ต่อทริป
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่านในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น
 • กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

โปรแกรมทัวร์แนะนำ