เนเจอร์เทรค อีโค ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด

ท่องโลกกว้าง โดยผู้รักธรรมชาติ

เนเจอร์เทรค อีโค ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด
69 หมู่บ้านชลนิเวศน์ ถ.ประชาชื่น ลาดยาว จตุจักร ถนนใหญ่ของหมู่บ้าน เลยป้อมยามมาประมาณ 200 เมตร กรุงเทพมหานคร 10900
099-325-2553
จันทร์-เสาร์ 9:00-18:00น.
info@naturetrekth.com

ทัวร์รัสเซีย Vladivostok-Kamchatka 8วัน 6คืน

ทัวร์รัสเซีย Vladivostok-Kamchatka 8วัน 6คืน
178,500฿
ราคาเริ่มต้น
8 วัน 6 คืน
การเดินทาง
S7 AIRLINES
สายการบิน
 • เมืองวลาดิวอสต็อก
 • คัมซัตก้า
 • เมืองแห่งภูเขาไฟที่หลับใหล
 • หุบเขาแห่งน้ำพุร้อนไกเซอร์
 • อ่าวอวัคชา
NTT-000-10

แผนการเดินทาง

วันที่ 1
 • 18.00

  นัดพบกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 • 21.10

  บินสู่เมือง วลาดิวอสต็อก ประเทศรัสเซีย โดยสายการบิน S7 ไซบีเรี่ยน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ S76262

วันที่ 2
 • 07.00

  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติวลาดีวอสตอค
  ชม เมืองวลาดิวอสต็อก
  ชม จัตุรัสกลางเมือง อนุสรณ์สำหรับนักสู้ในกองทัพของโซเวียต
  แวะช็อปปิ้งที่ ห้างกุม ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ใจกลางเมือง

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารเที่ยง
  ชมเมืองในยามบ่าย พาชม สถานีรถไฟเมืองวลาดิวอสต็อก
  ชม อนุสรณ์เรือดำน้ำ S-56 Memorial Submarine S-56 และ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำทะเล Oceanarium
  ชม ป้อมปราการวลาดิวอสต็อก หนึ่งในป้อมปราการชายทะเลที่ทรงพลังที่สุดในโลก
  นั่งเรือชมเมืองวลาดิวอสต็อก

 • 18.30

  รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 3
 • 04.00

  ปลุกท่านแต่เช้า เพื่อเดินทางไปยังสนามบิน

 • 05.30

  เดินทางถึงสนามบินวลาดิวอสต็อก

 • 07.35

  บินสู่เมืองปิตราปัฟลัฟสค์-คัมชัตสกี้
  คัมชัตก้า ไกร ตั้งอยู่บนคาบสมุทร คัมชัตก้า ในภูมิภาคตะวันออกไกลของประเทศรัสเซีย 

 • 12.45

  เดินทางถึงสนามบินปิตราปัฟลัฟสค์-คัมชัตสกี้
  รับประทานอาหารกลางวัน
  นั่งรถเที่ยวชมเมืองคัมชัตก้า

 • ค่ำ

  รับประทานอาหาร

วันที่ 4
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า
  ท่องเที่ยวโดยเฮลิคอปเตอร์สู่ หุบเขาแห่งน้ำพุร้อนไกเซอร์ แนวหุบปล่องภูเขาไฟอูซอน และอุทยานธรรมชาตินาลีเชโว
  ร่อนลงสู่หุบเขาแห่งน้ำพุร้อนไกเซอร์ และเดินชมและสัมผัสสภาพทางธรณีวิทยาบินต่อไปยังแนวหุบปล่องภูเขาไฟอูซอน
  นำท่านบินต่อไปยังหุบเขานาลีเชโว 

 • เที่ยง

  เดินทางถึงนำท่านรับประทานอาหารกลางวัน
  บินกลับสู่ลานจอดเฮลิคอปเตอร์
  นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 5
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า
  ท่องเที่ยวเฮลิคอปเตอร์สู่ ทะเลสาบคุริล น้ำพุร้อนโคดุตคินสกี้ และปล่องภูเขาไฟซูดาช
  ทะเลสาบคุริล หรือ ทะเลสาบคุริลสกอเย เป็นทะเลสาบที่งดงามเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน
  ชม น้ำพุร้อนโคดุตคินสกี้ เป็นแหล่งน้ำพุร้อนที่ตั้งในอุโมงค์ที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟ
  นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 6
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า
  เดินทางไปยังตีนภูเขาไฟอวัคชินสกี้ ชมทัศนียภาพแบบพาโนราม่า และสัมผัสสภาพทางธรณีวิทยาและระบบนิเวศน์วิทยาละแวกใกล้เคียง

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน
  เดินทางไปพบปะทำความรู้จักกับ คนท้องถิ่นที่เพาะเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี้แท้
  ชม การแสดงของคณะกอร์ยัค ที่ถ่ายทอดวิถีวิชีวิตพื้นเมืองผ่านการร้องเพลงและการร่ายรำชั้นครูที่ขับขานไปพร้อม ๆ กับจังหวะการตีกลองทัมบูรีน
  ให้ท่านเดินเที่ยวชมวิถีชีวิตของผู้คนในหมู่บ้านตามอัธยาศัย

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 7
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า
  เดินทางสู่ อ่าวอวัคชา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองเปโตรปาฝลอฟสคึ-คัมชัตสกี้
  นำท่านล่องเรือชม ทัศนียภาพเมืองเปโตรปาฝลอฟสคึ-คัมชัตสกี้จากอ่าวที่มีภูเขาไฟอวัคชินสกี้และภูเขาไฟกอร์ยัคสกี้เป็นฉากหลัง เกาะแก่งต่าง ๆ

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  นำท่านล่องชมเกาะแก่งต่าง ๆ และจุดพักพิงของสัตว์ทะเลชนิดต่าง ๆ และให้ท่านร่วมกิจกรรมตกปลาและชมธรรมชาติ
  ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับไปยังท่าเรือ

 • ค่ำ

  พาท่านเดินทางไปยังโรงแรมที่พัก และรับประทานอาหารเย็น

วันที่ 8
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า

 • 09.00

  บินกลับท่าอากาศยานนานาชาติวลาดีวอสตอค

 • 10.25

  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติวลาดีวอสตอค

 • 13.30

  เช็คอินกระเป๋า ณ เค้าท์เตอร์สายการบิน S7 ไซบีเรี่ยนแอร์ไลน์

 • 16.00

  เหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน S7 ไซบีเรี่ยน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ S76261

 • 19.50

  เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง ทั้งในรัสเซียและระหว่างประเทศ
 • ค่าที่พักห้องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถนำเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่าเฮลิคอปเตอร์ชมสถานที่ระบุตามโปรแกรมการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด (15 กิโลกรัม)
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
 • ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์คนไทย
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 8 ท่านในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น
 • กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

โปรแกรมทัวร์แนะนำ