เนเจอร์เทรค อีโค ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด

ท่องโลกกว้าง โดยผู้รักธรรมชาติ

เนเจอร์เทรค อีโค ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด
69 หมู่บ้านชลนิเวศน์ ถ.ประชาชื่น ลาดยาว จตุจักร ถนนใหญ่ของหมู่บ้าน เลยป้อมยามมาประมาณ 200 เมตร กรุงเทพมหานคร 10900
099-325-2553
จันทร์-เสาร์ 9:00-18:00น.
info@naturetrekth.com

ทัวร์เกาหลี NORTH KOREA 7วัน 5คืน

ทัวร์เกาหลี NORTH KOREA 7วัน 5คืน
61,900฿
ราคาเริ่มต้น
7 วัน 5 คืน
การเดินทาง
Air china
สายการบิน

ประตูชัย -จัตุรัส อิม อิล ซุง -อุทยานน้ำพุเเมนซูแด -เมืองท่าว็อนซัน -ฟาร์มสหกรณ์ชอนซัม -หุบเขาคูรยอง -ทะเลสาบซามิล
Masikryong ski resort -วังเยาวชนมันยองเด -หอปรัชญาจูเช่ -อนุสาวรีย์พรรคแรงงาน -หมู่บ้านสันติภาพปันมุนจอม
พิพิธภัณฑ์ระวัติศาสตร์ -ภูเขาคัมกัง

NTT-000-11

แผนการเดินทาง

วันที่ 1
 • 22.00

  พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เกาะ U เคาท์เตอร์สายการบินแอร์ไชน่า

วันที่ 2
 • 01.00

  ออกเดินทางสู่กรุงปักกิ่ง โดยสายการบิน แอร์ไชน่า เที่ยวบินที่ CA 980

 • 06.20

  เดินทางถึงสนามบินกรุงปักกิ่ง

 • 13.05

  เดินทางสู่นครเปียงยาง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี

 • 15.35

  เดินทางถึงสนามบินเปียงยาง ประเทศเกาหลีเหนือ
  ทางผ่านชม ประตูชัย แห่งกรุงเปียงยาง มีความสูง 60 เมตรและกว้าง 52.5 เมตร สร้างขึ้นจากหินแกรนิตกว่า 10,500 ชิ้น
  ชม จัตุรัส คิม อิล ซุง  เป็นจัตุรัสกลางเมืองของเมืองเปียงยาง
  ชม อุทยานน้ำพุแมนซูแด สวนประกอบด้วยน้ำพุที่ได้รับการออกแบบมาอย่างสวยงาม
  ได้เวลาอันสมควรในการเดินทางไปยังโรงแรมที่พัก และรับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 3
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า
  เดินทางต่อไปยังเมือง เมืองท่าว็อนซัน เป็นเมืองท่าและเป็นสถานที่ตั้งของฐานทัพเกาหลีเหนือ
  แวะชม หลุมฝังพระศพพระเจ้าดงเมียงซองแห่งโกคูรยอ
  พระเจ้าทงมย็องซ็อง  ปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรโคกูรยอ ประสูติเมื่อ 59 ปีก่อนคริสต์ศักราช
  แวะชม น้ำตกอูลิม น้ำตกแห่งนี้ถูกตั้งชื่อตามคำภาษาเกาหลีเกี่ยวกับการสะท้อนหรือการสั่นสะเทือนของเสียงที่ดังก้อง

 • เที่ยง

  เดินทางถึงเมืองท่าว็อนซัน รับประทานอาหารเที่ยง
  นำท่านเยี่ยมชม ค่ายนักเรียนนานาชาติแห่งซองโดวอน ค่ายแห่งนี้ นักเรียนกว่า 400 คนจากทั่วทุกมุมโลกมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในประสบการณ์แปลกใหม่ในประเทศเกาหลีเหนือ 
  ต่อไปยัง ฟาร์มสหกรณ์ชอนซัม ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี ค.ศ. 1953 สหกรณ์แห่งนี้เกิดขึ้นมาจากหมู่บ้าน 3 หมู่บ้านมีความเห็นพ้องต้องกันว่าจะทำการร่วมมือกันในการปลูกข้าวนาปรัง
  เดินทางไปยัง ภูเขาคัมกัง เป็นเขตบริหารพิเศษของประเทศเกาหลีเหนือ เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศเกาหลีเหนือ

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 4
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า
  เดินออกกำลังกายด้วยการเดินขึ้น หุบเขาคูรยอง หุบเขาแห่งนี้มีน้ำตกขนาดใหญ่ด้วยความสูงกว่า 74 เมตรและความกว่าง 4 เมตร บริเวณหน้าผามีศาลาคูยรองตั้งอยู่

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน
  เดินทางต่อไปยัง ทะเลสาบซามิล ทะเลสาบแห่งนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุด
  เดินทางไปยัง ทะเลคัมกัง ทะเลคัมกังเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องความงามอันเงียบสงบของทะเลสาบที่มีเสนห์

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 5
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า
  พาท่านแวะเที่ยวที่ Masikryong Ski Resort สร้างขึ้นจากความคิดของท่านผู้นำคิมจองอิล

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน
  เมืองเปียงยาง พาท่านเข้าชม วังเยาวชนมันยองเด วังเยาวชนแห่งนี้สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1989
  ชม หอปรัชญาจูเช่ สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1982 เพื่อเป็นเกียรติแก่อดีตประธานาธิบดีคิมอิลซุง
  ชม อนุสาวรีย์พรรคแรงงาน อนุสาวรีย์แห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1995 เพื่อฉลองการครบรอบ 50 ปี

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 6
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า
  เดินทางไปยัง เคซอง ตัวเมืองเคซองตั้งอยู่ห่างจากชายแดนสองเกาหลี
  เดินทางสู่ หมู่บ้านสันติภาพปันมุนจอม ชมห้องประชุมและห้องลงนามในสนธิสัญญาสงบศึก
  ชม พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ที่รวบรวมโบราณวัตถุที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของเกาหลีเหนือไว้มากมาย
  นำท่านช้อปปิ้งโสมเกาหลี ขนานแท้คุณภาพดีที่สุดในโลก และร้านแสตมป์ ของฝากที่ระลึกเมื่อมาเยือนประเทศเกาหลีเหนือ

 • บ่าย

  รับประทานอาหารกลางวัน
  เดินทางไปยัง สุสานหลวงของพระเจ้าวังกอน กษัตริย์วังกอนเป็นผู้ก่อตั้งรางวงศ์โกรยอและสิ้นพระชนม์ในปี 943
  ได้เวลาในการเดินทางกลับเมืองเปียงยาง ชมมันยองเด พิพิธภัณฑ์บ้านเกิด ของประธานาธิบดีคิมอิมซุง 
  นำท่านไปยังสถานีรถไฟใต้ดินเปียงยาง เป็นระบบรถไฟใต้ดินในเมืองหลวงของประเทศเกาหลีเหนือ

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 7
 • เช้า

  ปลุกท่านแต่เช้าเพื่อรับประทานอาหารเช้า

 • 06.00

  เดินทางถึงสนามบิน

 • 08.20

  ออกเดินทางสู่สนามบินกรุงปักกิ่ง โดย สายการบิน แอร์ โครยอ เที่ยวบินที่ JS151

 • 09.50

  เดินทางถึงสนามบินกรุงปักกิ่ง

 • 14.05

  เหิรฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน แอร์ไชน่า เที่ยวบินที่ CA959

 • 18.35

  เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินสายการบิน แอร์ ไชน่า (กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ)
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินสายการบิน แอร์ โครยอ (ปักกิ่ง-เปียงยาง-ปักกิ่ง)
 • ค่าที่พักโรงแรมตามที่ระบุในรายการพักห้องละ 2 ท่านจำนวน 3 คืน ** โรงแรมที่เกาหลีไม่สะดวกที่จะจัดเตียงเสริม
 • ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเกาหลีเหนือ (7 วันทำการ)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศจีน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

อัตราไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง / ค่าธรรมเนียมแจ้งเข้าออกนอกราชอาณาจักรไทยของบุคคลต่างด้าว / ส่วนต่างค่าธรรมเนียมวีซ่าของหนังสือเดินทางสัญชาติอื่นๆ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือรายการ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนรถ ตามธรรมเนียมสากล

หมายเหตุ

 • รายการท่องเที่ยวและอัตราค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ และ ขอสงวนสิทธิในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทางหากมีผู้เดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน
 • ค่าบริการรวมค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง อัตรา ณ.วันที่ 15 มิ.ย. 51 หากมีการปรับขึ้นผู้เดินทางต้องจ่ายส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นตามจริง
 • ค่าบริการไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถท้องถิ่น
 • ระบบสังคมนิยมแบบเก่ามีเสน่ห์น่าสนใจ ระบบประเทศที่ยังไม่เปิดเต็มที่ก็น่ารู้น่าค้นหา ความเป็นอยู่อาหาร วัฒนธรรม ความเชื่อ เป็นเอกลักษณ์ที่เป็นจุดเด่นของเส้นทาง ผู้เดินทางควรปรับตัว และควรมีความเข้าใจเบื้องต้นก่อนเดินทาง

โปรแกรมทัวร์แนะนำ