เนเจอร์เทรค อีโค ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด

ท่องโลกกว้าง โดยผู้รักธรรมชาติ

เนเจอร์เทรค อีโค ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด
69 หมู่บ้านชลนิเวศน์ ถ.ประชาชื่น ลาดยาว จตุจักร ถนนใหญ่ของหมู่บ้าน เลยป้อมยามมาประมาณ 200 เมตร กรุงเทพมหานคร 10900
099-325-2553
จันทร์-เสาร์ 9:00-18:00น.
info@naturetrekth.com

ทัวร์จีน สองประเทศ จีน - เวียดนาม น้ำตกเต๋อเทียน 7วัน 6คืน

ทัวร์จีน สองประเทศ จีน - เวียดนาม น้ำตกเต๋อเทียน 7วัน 6คืน
31,900฿
ราคาเริ่มต้น
7 วัน 6 คืน
การเดินทาง
China Southern Airlines
สายการบิน
 • หมู่บ้านปาหม่า
 • ถ้ำคริสตัล
 • ถงหลิง แคนยอน
 • ทะเลสาบเอ๋อชวน
 • ล่องเรือทะเลสาบหมิงชื่อ
 • ภูเขาหนิงหมิง
 • ล่องเรือทะเลสาบนิงห์บิงห์
NTT-000-12

แผนการเดินทาง

วันที่ 1
 • 11.00

  พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาท์เตอร์ U ประตู 10 สายการบินไชน่าเซาเทิร์น

 • 13.00

  ออกเดินทางสู่เมืองหนานหนิง โดยเที่ยวบินที่ CZ6100

 • 16.20

  เดินทางถึงสนามบินซูวู่ เมืองหนานหนิง

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 2
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า
  ชมหมู่บ้านอายุยืน เยี่ยมเยือนผู้สูงวัยในหมู่บ้านที่บางท่านมีอายุ 110 ปี
  เดินทางต่อไปยัง ถ้ำคริสตัล ถ้ำที่มีหินแก้วหนุมาน และเป็นถ้ำที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน
  เดินทางไปยังเมืองเทียนหยัง

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 3
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า
  เดินทางไปยัง เมืองจิ้งซี ชม ถงหลิง แกรนด์ แคนยอน เป็นแคนยอนใหญ่เป็นอันดับสองของเอเชีย 

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน
  เดินทางไปยัง เอ๋อชวน หุบเขาห่านในฤดูใบไม้ผลิ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองกวางสี หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามทางธรรมชาติ

 • ค่ำ

  นำท่านรับประทานอาหารเย็น

วันที่ 4
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า
  เดินทางไปยัง น้ำตกเต๋อเทียน น้ำตกเต๋อเทียนเป็นน้ำตกที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก ที่ 2 ของเอเชีย
  แวะชม เสาเขตแดนหมายเลข 53 กั้นเขตระหว่างประเทศจีนและเวียดนาม

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน
  เดินทางถึงหมิงซื่อ ซึ่งได้รับขนานนามว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ AAAA

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 5
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า
  เดินทางไปยังเมืองหนิงหมิง นำท่านล่องเรือชมภาพเขียนบนผาลายริมหรือฮวาซานในภาษาจีน 

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 6
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า
  เดินช็อปปิ้งที่ ตลาดดงคิง ซื้อของฝากและสินค้าพื้นเมืองฝากคนน่ารักที่บ้าน
  พาท่านไปอิ่มบุญที่ วัดหมั่วชูตรัง เป็นวัดของเจ้าแม่ไตนุง ซึ่งเป็นที่นับถือที่สุดของคนในบริเวณนั้น 

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารเที่ยง
  นั่งรถชมเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม และให้ท่านได้เดินช้อปปิ้งที่ถนน 36 สายให้จุใจฝากคนน่ารักที่บ้านที่อนุญาติให้มาเที่ยว

 • ค่ำ

  รับประทานบุฟเฟต์

วันที่ 7
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า 
  นำคณะเราไปยังจังหวัด นิงห์บิงห์ ล่องเรือพายในทุ่งนาข้าวซึ่งสองข้างทางโอบล้อมด้วยภูเขาหิน

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • 13.00

  เดินทางไปยังสนามบินโหน่ยบ่าย

 • 15.30

  นำท่านเหิรฟ้าสู่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน เวียดนามแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN613

 • 17.35

  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการรวม

 • ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศจีน
 • ที่พักโรงแรมตามรายการ 6 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถผู้ช่วยคนขับรถ ใน อัตราวันละ 150 บาท/วัน/คน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)

หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาติการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง

 1. กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
 2. สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
 3. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 7 วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง)
 4. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
 5. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าจีน ท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์

โปรแกรมทัวร์แนะนำ