เนเจอร์เทรค อีโค ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด

ท่องโลกกว้าง โดยผู้รักธรรมชาติ

เนเจอร์เทรค อีโค ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด
69 หมู่บ้านชลนิเวศน์ ถ.ประชาชื่น ลาดยาว จตุจักร ถนนใหญ่ของหมู่บ้าน เลยป้อมยามมาประมาณ 200 เมตร กรุงเทพมหานคร 10900
099-325-2553
จันทร์-เสาร์ 9:00-18:00น.
info@naturetrekth.com

ทัวร์จอร์เจีย EXPLORE GEORGIA 9วัน 6คืน

ทัวร์จอร์เจีย EXPLORE GEORGIA 9วัน 6คืน
55,900฿
ราคาเริ่มต้น
9 วัน 6 คืน
การเดินทาง
Turkish Airlines
สายการบิน
 • ทบีลิซี
 • มิสเคต้า
 • คาซเบกี้
 • กอรี
 • อัพลีสต์ซีคห์
 • บาทูมี
 • เมสเตีย
 • คูไทซี
NTT-000-13

แผนการเดินทาง

วันที่ 1
 • 19.00

  พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ของสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 10 แถว U

 • 21.45

  เหินฟ้าสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน Turkish Airline เที่ยวบินที่ TK65

วันที่ 2
 • 04.10

  เดินทางถึงสนามบินอิสตันบูล

 • 06.15

  เหินฟ้าสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติทบีลิซี ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบิน Turkish Airline เที่ยวบินที่ TK378

 • 09.35

  เดินทางถึง สนามบินกรุงทบิลิซี เป็นเมืองหลวง และเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย 
  ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล่า ให้ท่านได้ชมป้อมปราการซึ่งเป็นป้อมโบราณที่ถูกสร้างในราวศตวรรษที่ 4
  ชมโบสถ์ตรีนิตี้ โบสถ์พระตรีเอกานุภาพศักดิ์สิทธิ์ แห่งกรุงทบิลิซี 
  ชมโบสถ์เมทเทคี เป็นโบสถ์เก่าแก่ในยุคศตวรรษที่ 13 
  ชม Bridge of Peace สะพานคนเดินที่มีสถาปัตยกรรมอันสวยงามโดยสร้างข้ามแม่น้ำคูรา
  เดินทางสู่ เมืองมิสเคต้า ซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศจอร์เจียสมัยอาณาจักรไอบีเรีย 

 • เที่ยง

  รับประทานอาหาร
  ชม วิหารจวารี โบสถ์แห่งไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์ของศานาคริสต์นิกายออโธด๊อก
  ชม โบสถ์สเวติทสโคเวลี Heritage สร้างในราวศตวรรษที่ 11 ตั้งอยู่ในเมืองประวัติศาสตร์มซเคต้า
  ได้เวลาอันสมควรในการเดินทางไปยัง เมืองคาซเบกี้ ปัจจุบันเรียกว่า เมืองสเตปันสมินดา

วันที่ 3
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า
  เข้าสู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัสนำท่านชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้
  เดินทางสู่ เมืองกอรี เมืองที่ตั้งอยู่บนเนินเขา ที่ในอดีตเคยมีความสำคัญทางด้านทหารในยุคกลาง
  ชม พิพิธภัณฑ์สตาลิน ที่ได้รวบรวมเรื่องราวและสิ่งของเครื่องใช้ ของท่านสตาลิน

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารเที่ยง
  ชม เมืองอัพลีสต์ซีคห์ หนึ่งในเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย มีการตั้งถิ่นฐานในดินแดนแถบนี้มานานแล้วกว่า 3000 ปีก่อน 
  ได้เวลาเดินทางกลับทบีลิซี เพื่อนั่งรถไฟความเร็วสูง รับประทานอาหารเย็นระหว่างทางที่เดินทาง

 • 17.35

  พาท่านนั่งรถไฟความเร็วสูงเดินทางไปยังเมืองบาทูมี

 • 23.00

  เดินทางถึง เมืองบาทูมี เมืองนี้ตั้งอยู่บนริมทะเล บนชายฝั่งตะวันออกของทะเลดำ

วันที่ 4
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า
  ชมบรรยากาศของเมืองบาทูมี ที่ ย่านเมืองเก่า Old Town ชมจตุรัสเปียเซซ่า สร้างขึ้นในปี 2009 เป็นอาคารที่ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังชาวจอร์เจีย
  แวะถ่ายรูปกับ รูปปั้นอาลี และ นีโน่ รูปปั้นพิเศษมีความสูง 8 เมตร ตั้งอยู่ริมทะเลดำ รูปปั้นหญิงชายคู่นี้สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้ทุก ๆ 10 นาที
  เดินทางเยี่ยมชม สวนพฤษศาสตร์แห่งบาทูมี เป็นพื้นที่ 108 เฮกตาร์ทางตอนเหนือของเมืองบาตู

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารเที่ยง
  ล่องเรือทะเลดำ ชมความงดงามของอ่าวเมืองบาตูมี สาเหตุที่ได้ชื่อว่าทะเลดำก็เนื่องจากดินโคลนบริเวณชายฝั่งนั้น

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 5
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า
  เดินทางไปยัง เมืองเมสเตีย เป็นเมืองทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐจอร์เจียตะวันตกเฉียงเหนือ
  ชม พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมพระราชวังดาเดียนีพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคคอเคซัส จัดแสดงวัตถุกว่า 41,000 ชิ้น
  ชมเมืองเมสเตีย  เป็นเมืองทางตอนเหนือของประเทศจอร์เจีย

วันที่ 6
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า
  ไปยัง หมู่บ้านอุชกุลิ หมู่บ้านอันไกลโพ้น ซ่อนอยู่ท่ามกลางอ้อมกอดของเทือกเขาคอเคซัส

 • เที่ยง

  รับประทานอาหาร

วันที่ 7
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า
  เดินทางสู่ เมืองคูไทซี เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นดับสองของประเทศจอร์เจีย

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง
  ชม โบสถ์เบกราติ โบสถ์ออโธดอกซ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจอร์เจีย
  ชม อารามเกลาติ อารามหลวงของเมือง ถูกสร้างขึ้นตามพระประสงค์ของกษัตริย์เดวิดที่ 4 กษัตริย์ผู้ปกครองประเทศจอร์เจีย
  เดินทางไปยัง สถานีรถไฟเซมทรีเดีย เพื่อนั่งรถไฟความเร็วสูงกลับเมืองทบีลิซี

 • 19.35

  นั่งรถไฟความเร็วสูงเดินทางกลับเมืองทบีลิซี รับประทานอาหารเย็น

 • 23.30

  เดินทางถึงสถานีรถไฟเมืองทบีลิซี

วันที่ 8
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า
  ชม อนุสาวรีย์ the chronicle of Georgia หรือแท่งหินสีดำแกะสลักขนาดใหญ่ยักษ์

 • เที่ยง

  รับประทานอาหาร
  อิสระให้ทุกท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าของฝากได้ตามอัธยาศัยที่ Tbilisi Mall
  ได้เวลาอันสมควรในการพาท่านเดินทางไปยังสนามบิน

 • 17.25

  เหินฟ้าสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน Turkish Airline เที่ยวบินที่ TK383

 • 19.00

  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล ประเทศตุรกี

 • 20.15

  เดินทางกลับสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Turkish Airline เที่ยวบินที่ TK64

วันที่ 9
 • 09.50

  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ

   ราคา Business Class ราคาทัวร์ ท่านละ 165,900 บาท ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น
2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3.ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ 
4.ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า 
5.ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6.ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7.ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล
(ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
กรณีเสียชีวิตและอวัยวะ วงเงินรับผิดชอบไม่เกิน 1,000,000 บาท 
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ท่านละไม่เกิน  500,000 บาท 
8.ค่าหัวหน้าทัวร์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์) 

อัตรานี้ไม่รวม
1.ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง 
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,  ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
3.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
4.ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
5.ค่าทิปมัคคุเทศก์ ทิปคนขับรถท้องถิ่น จำนวนวันละ 4 EUR ต่อท่านในประเทศจอร์เจีย

  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ

6.ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่สนามบินทุกแห่ง และโรงแรมทุกเมือง

8.ค่าธรรมเนียมวีซ่าในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ใช่สัญชาติไทย

9.ค่าวีซ่าคนไทยหากทางการจอร์เจียแจ้งว่านักท่องเที่ยวชาวไทยต้องทำวีซ่า

กรณียกเลิกการเดินทาง
- แจ้งยกเลิกทุกกรณี     ยึดเงินมัดจำทั้งหมด
- ยกเลิกก่อน 45 วัน     คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นค่าวีซ่าที่ยื่นและตั๋วเครื่องบินที่ออกล่วงหน้าและกรุ๊ปที่เดินทางช่วง  วันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการ การันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน       หักค่ามัดจำ 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน       หักค่ามัดจำ 20,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน          หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
3.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
4.กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว 
5.กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

โปรแกรมทัวร์แนะนำ