เนเจอร์เทรค อีโค ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด

ท่องโลกกว้าง โดยผู้รักธรรมชาติ

เนเจอร์เทรค อีโค ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด
69 หมู่บ้านชลนิเวศน์ ถ.ประชาชื่น ลาดยาว จตุจักร ถนนใหญ่ของหมู่บ้าน เลยป้อมยามมาประมาณ 200 เมตร กรุงเทพมหานคร 10900
099-325-2553
จันทร์-เสาร์ 9:00-18:00น.
info@naturetrekth.com

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวฟิน บินตรง Fukushima Fall in Love 5 วัน 3

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวฟิน บินตรง Fukushima Fall in Love 5 วัน 3
25,888฿
ราคาเริ่มต้น
5 วัน 3 คืน
การเดินทาง
Thai AirAsia X
สายการบิน
 • ชมซากุระ ณ แม่น้ำคันนงจิ
 • สะพานชินเคียว ศาลเจ้าโทโชกุ น้ำตกเคกอน
 • หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ พิพิธภัณฑ์โคเคชิ
 • หน้าผาโทโนะเฮทสิริ
NTT-152-040

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 • 23.00

  คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง บริเวณอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 3 อาคาร 1 เคาน์เตอร์สายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์

วันที่ 2 สนามบินฟุคุชิมะ – เมืองนิกโก้ – สะพานชินเคียว – ศาลเจ้าโทโชกุ - เทศกาลคามาคุระ ณ เมืองยุนิชิงาวะ - เมืองฟุคุชิมะ
 • 02.10

  บินลัดฟ้าสู่เมืองฟุคุชิมะ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ824 ** ไม่มีอาหารบริการบนเครื่อง **

 • 10.30

  เดินทางถึง สนามบินฟุคุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากนำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สำคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ***

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • บ่าย

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุคุชิมะ (Fukushima) เมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ที่ภูมิภาคโทโฮคุ แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงามมากมาย ไม่ว่าจะเป็นภูเขา ทะเลสาบ สถานที่ชมซากุระ และใบไม้เปลี่ยนสี นำท่านเดินทางสู่ แม่น้ำคันนงจิ (KannonJi River)

 • เย็น

  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
  สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก 
  จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ

วันที่ 3 หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ – พิพิธภัณฑ์โคเคชิ – เมืองเซ็นได – ดิวตี้ฟรี - ท่าเรือชิโกมะ – ล่องเรืออ่าวมัตสึชิมะ – วัดโกไดโดะ วัดซูอิกันจิ - วัดเอนสึอิน - ช้อปปิ้งถนนคลิสโร้ด
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ (Zao Kitsune mura หรือ Zao Kitsune mura) อิสระให้ท่านชมความน่ารัก ขนฟูตัวนุ่มของสุนัขจิ้งจอกตามอัธยาศัย 
  นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์โคเคชิ (Kokeshi Museum)

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • บ่าย

  เดินทางสู่ เมืองเซ็นได (Sendai) เป็นเมืองหลวงของ จังหวัดมิยางิ นำท่าน อิสระช้อปปิ้ง ดิวตี้ฟรี (Duty Free) ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี เดินทางสู่ ท่าเรือชิโกมะ (Marine Gate Shiogama)
  เพื่อล่องเรือเฟอรรี่เพื่อชม อ่าวมัตซึชิมะ (Matsushima Bay) ที่ติดอันดับ 1 ใน 3 วิวที่สวยงามที่สุดของประเทศญี่ปุ่น จากนั้น วัดโกไดโดะ (Godaido Temple) อิสระให้ท่านชม วัดซูอิกันจิ (Zuiganji Temple) เป็นวัดเซนที่มีชื่อเสียงที่สุดในภูมิภาคโทโฮคุ จากนั้นนำท่านชม ซากปราสาทเซ็นได
  จากนั้นอิสระช้อปปิ้ง ถนนคลิสโรด (Clis Road)

 • เย็น

  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันที่ 4 หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - เมืองยูโนะคามิ ออนเซ็น - ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟ ยูโนะคามิ– หน้าผาโทโนะเฮทสึริ - เมืองไอสุ – ปราสาทสึรุงะ - ทะเลสาบอินะวะชิโระ
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองยูโนะคามิ ออนเซน 
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโออุจิ จูคุ (Ouchi Juku)

 • เที่ยง

  อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

 • บ่าย

  เดินทางสู่ โทโนะเฮทสึริ (Tonohetsuri) หรือ หน้าผาล้านปี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองไอสุ (Aizu)
  นำท่านสู่ ปราสาทสึรุงะ (Tsuruga Castle) หรือ ปราสาทนกกระเรียน นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบอินะวะชิโระ (Inawashiro Lake) 

 • เย็น

  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันที่ 5
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม