เนเจอร์เทรค อีโค ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด

ท่องโลกกว้าง โดยผู้รักธรรมชาติ

เนเจอร์เทรค อีโค ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด
69 หมู่บ้านชลนิเวศน์ ถ.ประชาชื่น ลาดยาว จตุจักร ถนนใหญ่ของหมู่บ้าน เลยป้อมยามมาประมาณ 200 เมตร กรุงเทพมหานคร 10900
099-325-2553
จันทร์-เสาร์ 9:00-18:00น.
info@naturetrekth.com

ทัวร์ยุโรป ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย 6 วัน 3 คืน

ทัวร์ยุโรป ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย 6 วัน 3 คืน
35,999฿
ราคาเริ่มต้น
6 วัน 3 คืน
การเดินทาง
Eva Airways
สายการบิน

ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย
สัมผัสความสวยงามแสนโรแมนติดที่ใครก็ต่งไผ่ฝันถึง ที่ "หมู่บ้านมรดกโลกฮัลสตัก"
ชมเมืองแห่งสถาปัตยกรรมอันทรงคุณคำ "ชสกี้ คลุมลอพ ไข่มุกแห่งโบฮีเมียน"

 

NTT-061-071

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
 • 23.00

  พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ R สายการบิน Eva Airways เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก

วันที่ 2 สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเวียนนา เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย - เมืองฮัลสตัท - หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท - โบสถ์แพริช - โบสถ์ประจำเมืองฮัลสตัท - จัตุรัสกลางเมือง - เมืองซาลซ์บูร์ก - รูปปั้นโฮลี่ทรินิตี้ - มหาวิหารแห่งเมืองซาลซ์บูร์ก - บ้านเกิดโมสาร์ท - ถนนเก็ตเตรียกาสเซส
 • 02.45

  นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเวียนนา เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบิน Eva Airways เที่ยวบินที่ BR061

 • 08.25

  เดินทางถึง สนามบินเวียนนา เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮัลสตัท (Hallstatt) เมืองท่องเที่ยวเล็กๆของประเทศออสเตรีย
  นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ โบสถ์แพริช (Parish Church) โบสถ์สวยริมทะเลสาบมีอายุกว่า 500 ปี 

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) พิเศษ !! เมนู ปลาเทราต์ย่าง
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาลซ์บูร์ก (Salzburg) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดลำดับที่ 4 ใน ประเทศออสเตรีย  นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหารแห่งเมืองซาลซ์บูร์ก (Salzburg Cathedral) มหาวิหารใหญ่กลางเมือง สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยเรอเนอซองส์ตอนปลายต่อบาร็อคตอนต้น
  นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ บ้านเกิดโมสาร์ท (House of Wolfgang Amadeus Mozart) กวีเอกของโลกชาวออสเตรีย อิสระเดินเที่ยวชมย่านเมืองเก่า เลือกซื้อสินค้าบน ถนนเก็ตเตรียกาสเซส (Getreidegasse) ของเมืองที่มีความสวยงาม มีร้านค้าจำหน่ายของที่ระลึก และ สินค้าแฟชั่นมากมาย

 • ค่ำ

  อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำ

   

วันที่ 3 เมืองซาลซ์บูร์ก ประเทศออสเตรีย - เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก - ปราสาทครุมลอฟ - ย่านเมืองเก่า - จัตุรัสกลางเมือง - ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ - เมืองปราก ประเทศสาธารณรัฐเช็ก - ปราสาทปราก - มหาวิหารเซนต์วิตัส - สะพานชาร์ล - ประตูเมืองเก่า - ศาลาว่าการเมืองหลังเก่าเมืองปราก - หอนาฬิกาดาราศาสตร์
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov)) เป็นเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคโบฮีเมียนทางตอนใต้ของ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov Castle)
  นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ บ้านเกิดโมสาร์ท (House of Wolfgang Amadeus Mozart) กวีเอกของโลกชาวออสเตรีย ปัจจุบันนี้เป็น พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงประวัติของโมสาร์ทและครอบครัว อิสระเดินเที่ยวชมย่านเมืองเก่า เลือกซื้อสินค้าบน ถนนเก็ตเตรียกาสเซส (Getreidegasse) ของเมืองที่มีความสวยงาม มีร้านค้าจำหน่ายของที่ระลึก และ สินค้าแฟชั่นมากมาย

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) พิเศษ !! เมนูเป็ดโบฮีเมียน   
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองปราก (Prague)เมืองหลวงของ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic) เมืองซึ่งได้สมญานามมากมาย นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ปราสาทปราก (Prague Castle) ผ่านชม มหาวิหารเซนต์วิตัส (St. Vitus Cathedral)
  นำท่านเดินทางสู่ สะพานชาร์ล (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ข้ามแม่น้ำวัลตาวา 
  นำท่านเดินทางสู่ ประตูเมืองเก่า (Powder Gate) ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ
  ผ่านชม ศาลาว่าการเมืองหลังเก่าเมืองปราก (Old Town Hall of Prague) ที่สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1338

 • ค่ำ

  อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำ

   

วันที่ 4 เมืองปราก ประเทศสาธารณรัฐเช็ก - เมืองบราติสลาวา ประเทศสโลวาเกีย - ปราสาทบราติสลาวา - ย่านเมืองเก่า - ประตูมิคาเอล - โรงละคร - ศาลากลางเก่าเมืองบราติสลาวา - อาคารรัฐสภาแห่งประเทศสโลวาเกีย - พระราชวังไพรเมท - โบสถ์เซนต์มาร์ติน - เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองบราติสลาวา (Bratislava) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของ ประเทศสโลวาเกีย (Slovakia)

 • กลางวัน

  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำ
  นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ปราสาทบราติสลาวา (Bratislava Castle) ปราสาทเก่าแก่ที่ตั้งอยู่เหนือแม่น้ำดานูบ บนเนินเขาร็อกกี้ฮิลล์ (Rocky Hill) นำท่านเดินทางสู่ ย่านเมืองเก่า (Old Town) เป็นที่ตั้งของ ประตูมิคาเอล (Michael’s Gate) ผ่านชม ศาลากลางเก่าเมืองบราติสลาวา (Old Town Hall of Bratislava) ซึ่งถูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ตั้งแต่ปี 1868
  นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ โบสถ์เซนต์มาร์ติน (St. Martin's Church) สร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1204
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของ ประเทศออสเตรีย 

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)